Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotosessie (m.a.w.: middels bevestiging per mail) gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

Definities 
Martine van der Linden Photography, gevestigd te Amstelveen, KvK-nummer 82517991, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Algemeen 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de klant en fotograaf gesloten opdrachten.
Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de door de klant en fotograaf gesloten opdrachten.
De fotograaf behoudt het recht informatie op onder andere social media en de website ten alle tijden te wijzigen. Er zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers, email-adres) openbaar gemaakt worden of doorgegeven worden aan derden. 

Opdracht 
Een opdracht kan bestaan uit een vaste prijs welke op de website is vermeld of uit een offerte waarin andere en/of extra afspraken zijn vermeld met een prijs afgestemd op het aantal uren wat nodig is om de opdracht juist en tijdig uit te voeren.
Een aangevraagde opdracht is pas definitief na bevestiging per e-mail. 
In geval van een offerte op maat ontvangt de klant een offerte per e-mail. Indien de klant hiermee akkoord gaat dient de klant een bevestiging te sturen aan de fotograaf. Een bevestiging mag per e-mail worden verstuurd. Een bevestigde overeenkomst kan alleen worden gewijzigd als beide partijen hiermee akkoord zijn. 
De overeenkomst eindigt als zowel de fotograaf als de klant aan alle verplichtingen hebben voldaan. 

Toepassing 
De fotograaf heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.
Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De fotograaf blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s.

Aansprakelijkheid 
De fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotosessie, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. 

Betaling shoots 
De fotosessie wordt uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de fotosessie betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, zal de fotosessie geen doorgang vinden.
Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotosessie welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de sessie door de fotograaf met de klant gecommuniceerd. 

Betaling bruiloften 
De fotograaf vraagt bij de boeking van een bruiloft om een aanbetaling van 30%. Pas wanneer deze aanbetaling voldaan is, staat de datum voor de bruiloft gereserveerd. De factuur voor de resterende 70% zal in de week na de bruiloft verzonden worden en dient te zijn voldaan voordat de beelden worden opgeleverd. 
Feedback 
Feedback betreffende de gemaakte foto’s kan tot maximaal één week na aflevering van de foto’s schriftelijk worden doorgegeven aan de fotograaf. Als deze feedback niet binnen één week doorgegeven wordt, wordt ervan uitgegaan dat er geen feedback van toepassing is op de foto’s.
De fotograaf verwerkt de aangegeven feedback binnen 30 dagen, afhankelijk van de feedback van de klant. 
 
Commerciële en zakelijke doeleinden 
Bij het boeken van een fotosessie geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotograaf. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wilt hebben, dan moet dit tijdens het boeken en voorafgaand aan de sessie kenbaar gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd. 

Bewerking en levering 
De fotograaf maakt een selectie van de mooiste foto’s en bewerkt deze op professionele wijze.
De klant ontvangt binnen 6 tot 8 weken de foto’s digitaal middels een afgeschermde online galerij en ontvangt hiervoor de inloggegevens per mail. Vanuit de online galerij kan de klant de gewenste foto’s conform het overeengekomen pakket selecteren.
Er worden geen onbewerkte originele (RAW) foto’s geleverd.
Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan.
Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in fotoboeken en/of op afdrukken die niet geleverd zijn door de fotograaf. 

Annulering of uitstel 
Bij annulering wegens ziekte van klant wordt er een nieuwe afspraak ingepland. De klant dient dit minimaal 24 uur voor de opdracht kenbaar te maken. Bij annulering zonder geldige reden, te weten: ziekte, vroeggeboorte (bij zwangerschapsshoots) of overlijden, is fotograaf genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen wegens het missen van voorziene inkomsten.
In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotosessie die buiten zou plaatsvinden worden verplaatst door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten. Er wordt dan direct een alternatieve datum en tijd afgesproken. 

Naamsvermelding 
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden. 

Overmacht 
Het kan gebeuren dat een fotosessie door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotograaf niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotograaf kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotosessie niet verzet kan worden. 

Bewaren van bestanden 
Het door de fotograaf opgenomen fotomateriaal, zal tot vier maanden na de oplevering van het eindresultaat bewaard blijven. Na deze vier maanden heeft de fotograaf het recht om het materiaal te verwijderen.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. 

Slotbepalingen 
Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Fotograaf heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzingen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na het bekend maken ervan aan klant.